POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

La visita al web implica l’acceptació del contingut de l’avís legal i política de privacitat. La pàgina i el seu contingut és propietat d’AURORA Gestió de Projectes Socials. Qualsevol ús no autoritzat pot comportar responsabilitats segons les normes que regulen la propietat industrial o intel·lectual.

AURORA GESTIÓ DE PROJECTES SOCIALS
G65862260
ANSELM CLAVÉ 2, 3R 2N OFICINES LA PISTA, 08500 VIC (BCN)
projecteaurora@gmail.com

 

ENLLAÇ A TERCERS

L’espai pot incloure enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers no operats per AURORA Gestió de Projectes Socials. Els titulars d’aquestes pàgines disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, essent responsables dels seus fitxers i pràctiques de privacitat.

 

ACCEPTACIÓ DE CANVIS

AURORA Gestió de Projectes Socials es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat, d’acord amb el seu criteri o motivat per algun canvi legislatiu.

 

Última revisió: 02/10/2023

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

AURORA Gestió de Projectes Socials es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries segons el nivell de seguretat adequat al risc de dades recollides. Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, respecta les normes:

• El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
• La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
• El Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per mitjà del qual s’aprova el Reglamento de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

El responsable del tractament de les dades personals recollies és:

AURORA GESTIÓ DE PROJECTES SOCIALSG65862260
ANSELM CLAVÉ 2, 3R 2N OFICINES LA PISTA, 08500 VIC (BCN)
projecteaurora@gmail.com

 

FINALITAT

Les dades personals són recollides i gestionades per AURORA Gestió de Projectes Socials amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc web i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social d’AURORA Gestió de Projectes Socials, així com per l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l’usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació del lloc web.

 

REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment d’allò establert en el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades recollides per AURORA Gestió de Projectes Socials, mitjançant formularis a les seves pàgines quedaran incorporats i seran tractats en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre La Fera Ferotge SCCL i l’usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix.

Així mateix, de conformitat amb allò previst en el RGPD i la LOPD-GDD, excepte quan sigui d’aplicació l’excepció prevista en l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les finalitats, les activitats de tractaments portades a terme i la resta de circumstàncies establertes en el RGPD.

 

PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament de les dades personals de l’usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals:

• Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per les quals es recullen les dades personals.
• Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb les finalitats determinades, explícites i legítimes.
• Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per les quals són tractades.
• Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades
• Principi de limitació de termini de conservació: les dades personals seran conservades de forma que es permeti la identificació de l’usuari  durant el temps necessari per les finalitats del seu tractament.
• Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
• Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixin.

 

PERÍODES DE RETENCIÓ DE LES DADES PERSONALS.

Les dades personals seran conservades de forma que es permeti la identificació de l’usuari  durant el temps necessari per les finalitats del seu tractament.

 

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Per norma general, les dades personals de l’usuari no seran compartides amb tercers. En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’usuari de les destinacions o les categories de destinataris de les dades personals, vinculades a la justificació de subvencions.

 

DADES PERSONALS DELS MENORS D’EDAT

Respectant allò establert en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per AURORA Gestió de Projectes Socials. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la que els mateixos ho hagin autoritzat.

 

DRETS DERIVATS DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

L’usuari té sobre AURORA Gestió de Projectes Socials i podrà, per tant, exercir davant del responsable del tractament els següents drets reconeguts en el PGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia dels drets digitals:

• Dret d’accés, limitació, rectificació i modificació, portabilitat i supressió de les seves dades.
• Dret de supressió quan aquestes ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals es van recollir o tractar.
• Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://seu.apd.cat)
L’usuari pot exercir els seus drets mitjançant comunicació a projecteaurora@gmail.com